Familje/Systemiska konstellationer

I familjekonstellationer kan du titta på ett tema i ditt liv  som du även efter år av inre arbete fortfarande sliter med eller något du längtar förstå djupare och transformera på djupet.

I en familj eller ett företag/organisation finns alltid ett kollektivt fält. Detta fält är vi ofta omedvetna om, även om det påverkar oss och hur vi lever våra liv. Genom systemiska/familjekonstellationer synliggörs detta fält och man kan titta på det rent objektivt för att möjliggöra försoning och förändring på en både kollektiv och individuell nivå.

I en familj, ett företag eller en organisation, råder det alltid ett kollektivt fält. Fält vi sällan är medvetna om även då dom påverkar oss och hur vi lever vårt liv. Med hjälp av familjekonstellationer/systemiska konstellationer kan dessa fält observeras objektivt och möjliggöra försoning som stödjer förändring för både individen och det kollektiva fältet.

Om familjekonstellationer:

Familjekonstellationer är ett terapuetiskt förhållningssätt som anser varje individ vara en del av en större enhet – ett familjesystem, snarare än separerade enheter.

Familjesystemet opererar efter ett antal kärleks lagar vilka är fundamentala och behöver beaktas för att kärlek ska kunna flöda fritt i familjen. Dessa inkluderar att vi alla har lika rätt att tillhöra och vi har alla en given plats i en specifik ordning i förhållande till ålder. Givandet och tagandet måste balanseras i förhållande till om det är en föräldrar-barn relation eller en relation mellan två vuxna.

När dessa lagar omedvetet inte respekteras försöker systemet på egen hand ställa dem i ordning vilket innebär olika typer av intrasslingar i systemet.

Familjekonstellationer hjälper oss att belysa och förstå naturen av kärlek så vi kan röra oss från blind till upplyst kärlek. Den upplysta kärleken betyder att vi med respekt låter andra i vår familj bära sitt eget öde och att vi samtycker till vårt eget öde. För att försonas och hitta vår genuina styrka måste vi finna vår rätta plats i familjen. När vi låter andra bära sitt eget öde och vi ger dem som tillhör oss en plats i våra hjärtan, så kommer en läkande kraft att flöda, till glädje för oss och våra familjer.

Detta arbete är inspirerat av Bert Hellinger. Från observationer och insikter av studier från tusentals familjekonstellationer/systemiska konstellationer, både individer och företag, över hela världen har han kunnat kartlägga systemets funktioner i vårt medvetande. Hans arbete har lett till en ökad förståelse för kärlekens naturliga lagar och vad som gör att kärlek flödar mer fritt i en familj eller organisation.

Så går en familjekonstellation till:

Varje tillfälle startar med en introduktion av metoden för eventuellt nya deltagare. Vi går sedan vidare med att lyssna till problemet klienten vill utforska samt klargör, genom frågor från facilitatorn, fakta kring olika familjemedlemmars livshändelser som kan ha påverkat det kollektiva fältet. Facilitatorn guidar sedan klienten till att välja personer av de utomstående deltagarna, som är där och medverkar, att representera olika familjemedlemmar. Varje deltagare, vilka nu representerar en medlem i klientens familj, placeras ut i rummet i relation till varandra så som klienten känner i stunden. På detta vis skapas en levande modell för klientens original familj.

Fältet som skapas mellan representanterna vägleder sedan dem till rörelser och tillåter dem att få tillgång till all essentiell information inom det systematiska fältet. Facilitatorn studerar denna information, belyser destruktiva dynamiker och stödjer läkning såsom att föra in medlemmar som blivit exkluderade eller bjuder in till läkande meningar för familjemedlemmar att säga till varandra.

SOM KLIENT: Ofta deltar du inte själv i konstellationen som klient utan har en annan person som representerar även dig. Om du väljer att inte delta själv sitter du vid sidan och ser på konstellationen. Du kan även få möjlighet att i ett senare skede kliva in i konstellationen och byta plats med den person som representerar dig. Helandet sker utan att du själv deltar aktivt i fältet och genom att stå vid sidan av kan du oftast enklare tillgodose dig rörelserna och informationen som ges via konstellationen. Facilitatorn delar under tiden vad han/hon ser och kan komma att be representanterna att säga helande meningar till varandra eller be dem flytta sig till en annan plats för att återskapa balansen i systemet. Läs nedan vad människor skriver om att vara klient och effekten av att sätta upp sin konstellation.

SOM REPRESENTANT: Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller på något vis känna klienten som sätter upp sin konstellation. Om du blir tillfrågad att representera en familjemedlem har du möjlighet att i stunden känna in och svara ja eller nej. Om du väljer att delta kommer du placeras ut av klienten och beds sedan att långsamt följa dina rörelse impulser utan att prata. Facilitator kan komma att be dig förmedla olika läkande meningar till andra representanter under konstellationens gång eller be dig ställa dig någon annanstans.

Att delta i gruppen som representant är en djup erfarenhet. Konstellationer avslöjar ofta sanningar som på något sätt liknar ditt nuvarande liv eller familjehistoria. Att vara representant kan ge dig djupa reflektioner om dig själv och ditt eget liv. Ibland är det lika starkt att vara en representant eftersom det är att göra din egen konstellation.

Sagt om Rogers konstellationer:

“Jag har deltagit i ett antal familjekonstellationer med Roger, både som klient och representant, han har även varit min personliga coach under många månader. Rogers sessioner har givit mig en djupare klarhet och förståelse följt av mer medkänsla och kärlek till mig själv. Jag har haft flera stora insikter och förändringar både personligen och i min familj, speciellt i relation till min mamma. Roger erbjuder ett kraftfullt och samtidigt ett mjukt och lekfullt space med en enorm tillit till processen. Han har en skarp förmåga att se vad som är sant och lyckas alltid att föra in mina resurser i ljuset.” – Sandra Geitz

”Tack vare min konstellation med Roger insåg jag att jag älskar min dotter djupt och även hennes mor trots att vi inte levde tillsammans.Genom denna insikt återupptog jag, efter många år, kontakten med min dotter och vi har nu en fantastisk relation! Jag har även funnit frid i relation till hennes mor. Roger arbetar med enorm medkänsla, tillåtelse och känslighet vilket gjorde det enkelt för mig att öppna upp och vara autentisk.” – Robert. L.

”Roger stöttade mig med att klargöra vad mitt problem med ilska var och jag förstod dess källa. Det var en befrielse för mig att inse att min ilska inte var min utan att jag bar den för en annan person i min familj. Nu när jag blir arg har jag mer distans.  Roger var väldigt varsam och tillåtande under konstellationen, jag litade på honom fullständigt och upplevde även honom med total tillit till processen. Det var en glädjefull resa.” – Anna-lena Lingren, Advokat

Kärlekens ordningar/lagar

Detta arbete utgår från Bert Hellinger och det han kallar Kärlekens ordningar (Orders of Love). Utifrån sina observationer och insikter från tusentals familjekonstellationer/systemiska konstellationer med människor och företag världen över har han kunnat kartlägga hur vårt samvete fungerar på ett systemiskt sätt. Hans arbete ledde bl.a. till en medvetenhet och sammanställning av de naturliga ”lagar” som styr och måste beaktas för att kärleken ska kunna flöda fritt i familjen eller i systemet.

De fundamentala lagarna/ordningarna är:

  • Alla i systemet har rätt att höra till

  • Alla har en given plats. Företrädesrätt gäller i tid

  • Givande och tagande måste balanseras

Bert Hellinger

”Att uppnå insikten om kärlekens lagar är vishet. Att följa dom med kärlek är ödmjukhet”

Bert Hellinger
Zen Ring

Intresserad av att veta mer eller anmäla dig?

”Kärlekens ordningar” – de principer som styr familjesystem och andra system. fortsättning.

Mellan barn och föräldrar gäller:

  • Föräldrar ger och barn tar
  • Barn måste nöja sig med en skillnad i givande och tagande, utjämning är omöjlig
  • Kärlek lyckas bäst när barn är barn och föräldrar är föräldrar

Tre vanliga mönster av givande och tagande mellan föräldrar och barn är skadliga för kärleken:

  • Barn vägrar ta sina föräldrar som de är
  • Föräldrar försöker ge och barn att ta sådant som är skadligt
  • Föräldrar försöker ta ifrån barn och barn försöker ge till föräldrarna (omvänd ordning)

Kärlekens ordningar är den grund som kärleken vilar på. Vissa ordningar är destruktiva och leder till lidande, sjukdom och död och har med barnets blinda kärlek att göra. Andra ordningar leder till upplyst kärlek. Den upplysta kärleken betyder att vi med respekt låter andra i vår familj bära sitt eget öde och att vi samtycker till vårt eget öde.

Beskrivning

Genom att se på faktiska händelser i familjesystemet kan vi bättre förstå vårt eget livsöde. Det som faktiskt hänt – att någon dött tidigt, svåra sjukdomar, trauman, separationer, aborter, krig, flykt etc. – påverkar oss på ett djupt själsligt plan. Det sker omedvetet och vi kopplar sällan ihop det med de problem vi upplever här och nu. Ofta har någon blivit bortglömd, utesluten eller inte hedrad i familjesystemet. Känslor har stängts av och inte fått komma till uttryck. Allt detta får effekter på systemets medlemmar och någon ”oskyldig” kan omedvetet ha känslor som faktiskt hör ihop med någon annan familjemedlem.

Det är barnets kärlek och lojalitet som binder det till sitt system på gott och ont. Som barn försöker vi omedvetet kompensera för dem som varit glömda, uteslutna eller vanhedrade. Vi gör det genom att omedvetet upprepa deras öde. Med hjälp av familjekonstellationer kan denna kärlek, som tror att man kan hjälpa en annan person genom att lida och till och med dö i hans eller hennes ställe, omvandlas och man kan undvika att så sker.

För att försonas och hitta vår genuina styrka måste vi finna vår rätta plats i familjen. När vi låter andra bära sitt eget öde och vi ger dem som tillhör oss en plats i våra hjärtan, så kommer en läkande kraft att flöda, till glädje för oss och våra familjer. Det är lagarna bakom dessa kraftflöden som Bert Hellinger kallar ”The Orders of Love” (Kärlekens ordningar).

När familjer genomgår stora starka livshändelser påverkar de oss på ett större sätt än vad vi vanligtvis tror. Det forskas nu på Karolinska Institutet om hur trauman och känslor ärvs från generation till generation, det kallas ”epigenitik”.

Så går en Familjekonstellation till

Det är en klient vid varje konstellation och det är en grupp på minst sex deltagare. Det är klienten som är huvudpersonen och det är klientens problem/dilemma som vi arbetar med.

Vi startar alltid med att göra en introduktion av metoden för de som är nya deltagare och det är ett sätt att öppna upp för arbetet. Vi kommer sedan att lyssna på klienten om problemsituationen/dilemmat som klienten vill titta på samt historik och fakta kring familjen. Viktiga fakta att ta med som klient är om det har funnits svåra sjukdomar, olika truman, separationer, aborter, missfall, krig, flykt och död i familjen.

Vi startar sedan arbetet genom att utgå från klientens historia och problembild. Från gruppen väljs personer som kommer att representera olika familjemedlemmar. Jag guidar sedan arbetet från början till slut, klienten sitter vid sidan och bevittnar och deltagarna är antingen med och deltar i uppställningen eller sitter vid sidan.

Fyra grundpelare

Det mest utmärkande för Bert Hellingers arbete är:
1. Det fenomenologiska förhållningssättet. Att ”se verkligheten som den är”.
2. ”Kärlekens ordningar” – de principer som styr familjesystem och andra system.
3. Beskrivningen av bakomliggande dynamiker som leder till lidande och död.
4. Användandet av representanternas i familjeuppställningen fysiska och känslomässiga reaktioner som information för att söka en lösning.