Zen Coaching

Zen står för medvetenhet, närvaro, öppenhet, icke-dömande, avslappnat varande och vakenhet.
Coachning är en transformerande och livsbejakande samtalsprocess  där man utgår från att alla svar finns inom klienten själv.

Zen Coaching är en kraftfull coachingmetod och förhållningssätt till livet som stödjer en djupgående inre resa där sannheten leder till äkta drivkraft och autentiska relationer.

Syfte

I grunden handlar coachning om klientens medvetandegörande, om motivation och ansvarighet. Coachen utgår från klientens resurser, som t ex kunskaper, erfarenheter, värderingar osv. Därefter använder coachen sina olika färdigheter, verktyg och metoder för att deltagarens resurser ska synliggöras och aktiveras. Samt att medvetandegöra problem/hinder som är omedvetna för att från den klarheten och sanningen se på situationen igen från en annan synvinkel och själv hitta sina svar.

Metod

Fokus på den inre upplevelsen. Zen Coaching handlar inte om att lösa problem. Även om problem kommer att lösas. Det handlar inte om att i första hand öka prestationen eller att nå mål eller uppnå resultat, även om detta helt säkert kommer att ske i en effektiv coachingrelation.Vi tror att coaching i första hand handlar om att upptäckt, medvetenhet och val.

trees

Fem huvudprinciper inom Zen Coaching

ZEN COACHING är en coachingprocess och ett förhållningssätt till livet som baserar sig på följande tankar och principer:

1. Stöd till inre kontakt

Ett grundläggande behov hos människan är att vara i kontakt med sig själv, höra hemma i sig själv och vara den hon är. Upplevda problem uppstår ofta genom bristande inre kontakt men upplöses när kontakten återupprättas. Detta sker när vi kan välkomna våra erfarenheter, hurdana de än är. När kontakten inåt finns, kan handlingar och visioner börja realiseras.

2. Hjälp genom ”icke-hjälpande”

Zen Coaching handlar inte om att lösa, guida eller hjälpa klienten, utan att erbjuda stöd genom en välkomnande och tillåtande atmosfär. I denna trygga miljö kan klienten se och acceptera sig själv som hon är just nu. Coachen följer klienten och erbjuder närvaro och stöd till hennes utforskande.

1. Lyssnande utifrån acceptans

Coachen erbjuder ett lyssnande som präglas av öppenhet och acceptans. De medel som används är framför allt tystnad, öppna frågor och verbal återspegling. Genom detta öppna och vilsamma lyssnande kan klientens livsprocess få utrymme att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen inre visdom.

4. Empatisk kontakt

En av de främsta uppgifterna för coachen är att förbli i empatisk kontakt, närvarande i det som är levande hos klienten (och i sig själv), utan att klamra sig fast vid idéer, färdiga föreställningar eller mål. Den viktigaste frågan för coachen är: ”Vad händer nu?”

5. Flexibilitet och kreativa metoder

Utifrån en hållning av medveten närvaro, empati och nyfikenhet arbetar coachen genom att följa sin intuition och utifrån den fritt och kreativt föreslå olika tekniker eller metoder.

Fritt översatt från ”The five main principles of Zen Coaching”, ©Kåre Landfald.